You are here :   Contact

Contact


Professor, Dr. Yongjian Li

Secretariat, ICEF 2020
School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology
Professional address: Guangrong Road, Hongqiao District, Tianjin, 300130, P.R. China
E-mail: liyongjian@hebut.edu.cn
Tel: +86 13802065108


Professor, Dr. Chuang Zhang

Registration Fee and Hotel Information
School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology
Professional address: Guangrong Road, Hongqiao District, Tianjin, 300130, P.R. China
E-mail: eeri@hebut.edu.cn
Tel: +86 13502001350Important Dates